Πάνος Μουρδουκούτρας, Yuko Arayma: Η Στρατηγική της Κίνας